Kasztanobranie 2022

Grupa nr 7 = 1244,2kg
Grupa nr 1 = 894kg
Grupa nr 8 = 589,3kg
Grupa nr 6 = 567kg
Grupa nr 10 = 487kg
Grupa nr 2 = 360kg
Grupa nr 9 = 326,4kg
Grupa nr 5 = 242,8kg
Grupa nr 3 = 173kg
Grupa nr 4 = 155,6kg