Informacje ogólne:

 • W przedszkolu działa 10 oddziałów.
 • Liczba dzieci w przedszkolu: 250
 • W oddziałach pracuje 21 nauczycieli.
 • W czynnościach opiekuńczych pomagają nauczycielom asystentki.
 • Organizacją i przygotowaniem posiłków zajmują się intendentka, szef kuchni, kucharz oraz 4 pomoce kuchenne.
 • Godziny pracy przedszkola: 6:00 – 17:30.
 • Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby upoważnione – rodziców lub opiekunów prawnych. W celu upoważnienia do odbioru dziecka przez inną osobę należy wypełnić i przedstawić w przedszkolu formularz upoważnienia.
 • Przedszkole dysponuje 10 salami do pracy z dziećmi, łazienką i szatnią przy każdej sali, salą sportową, kuchnią z zapleczem oraz placem zabaw.
 • Nad całością pracy naszego przedszkola czuwa Pani Dyrektor – mgr Elżbieta Przybylak.

Posiłki:

 • W przedszkolu podawane są 3 posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad.
 • Aktualny tygodniowy jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
 • Koszty miesięczne korzystania dziecka z przedszkola składają się z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (ustalonej przez Miasto) i opłaty za żywienie.

Priorytety pedagogiczne przedszkola:

 • Podstawa Programowa
 • Praca Metodą Projektów.
 • Kształtowanie u dzieci postaw badawczych, chęci eksperymentowania.
 • Naturalna nauka czytania na bazie doświadczeń Ireny Majchrzak.
 • Przybliżanie dzieciom książki.
 • Bezpieczeństwo emocjonalne dzieci.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Wprowadzanie w świat wartości rodzinnych i społecznych.
 • Współpraca z rodzicami. Uczestniczenie w życiu środowiska.

Temat planu rocznego w roku szkolnym 2023/2024: “Sport uprawiamy – o zdrowie i kondycję dbamy!”

Opłaty i numery kont

 • Od godz. 8.00 do godz. 13.00 pobyt jest bezpłatny.
 • Od godz. 6.00 do godz. 8.00 i od godz. 13.00 do godz. 17.00 – 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę
 • Opłata za pełny dzień żywieniowy – 12 zł.
 • Wyżej wymienione opłaty są wnoszone z dołu i tylko za dni, w których dziecko przebywało w przedszkolu.
 • Przewidziano ulgi dla rodzin mających trudniejszą sytuację materialną (zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny, rodziny wielodzietne oraz za każde drugie dziecko uczęszczające do naszego przedszkola).

Należności za korzystanie z usług przedszkola należy wpłacać na konta indywidualne.

Najważniejsze stałe imprezy w naszym przedszkolu:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Mikołaj w przedszkolu
 • Wigilia przedszkolna, jasełka, spotkanie z Gwiazdorem
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zajączek w przedszkolu
 • Dni Rodziny – Festyn Rodzinny
 • Dzień Dziecka – teatrzyk w wykonaniu rodziców z cyklu „Rodzice – dzieciom
 • Pożegnanie starszaków
 • Koncerty muzyczne, które odbywają się w przedszkolu cyklicznie raz w miesiącu

 


„Prowadź dzieci na łąkę, na pole, do ogrodu, lasu, na wzgórze, do oracza (…). Godzina takiej przechadzki więcej małe dzieci rozwinie, wykształci i nauczy niż cały elementarz ze swym oschłym bogactwem”.

Ewaryst Estkowski: Wybór pism pedagogicznych W: S. Wołoszyn. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Tom II, PWN, Warszawa 1965, s.418.

 

Misja przedszkola:

Misja czyli główna idea, przesłanie (PO CO istniejemy). Powinna być świadectwem tożsamości, określać podstawowe wartości.

Misja wyznacza kierunek działania placówki, koncepcję, jej rolę i sens działania. Jest to też wyraz aspiracji, dążeń w codziennej pracy. Jej istotą jest więc skoncentrowanie się na tym co jest ważne i istotne w działalności przedszkola. Wyznaczenie misji jest jednym z etapów planowania strategicznego.

 

Nasze przedszkole „Koraliki” położone na obrzeżu miasta,
wśród zieleni – ogromnego ogrodu, blisko parków i lasku,
sprzyja bezpośredniemu poznaniu przyrody najbliższego otoczenia,
prowadzenia dziecięcych obserwacji i działań, by później także nauczyć się ją chronić.
Nasi przedszkolacy poznają społeczność lokalną,
pielęgnują tradycje oraz otaczające dziedzictwo kulturowe.
Wykorzystując zasoby otoczenia promujemy zdrowy styl życia.

Założenia misji:

 1. dostosowana do specyfiki środowiska naturalnego, do wyzwań cywilizacyjnych,
 2.  pielęgnuje wypracowane tradycje,
 3.  zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 4.  opiera się na posiadanych przez przedszkole zasobach:
 5. ludzkich (kwalifikacje nauczycieli, ich pasje i zainteresowania, uzdolnienia),
 6. materialnych (otoczenie, wyposażenie).

 

Absolwent naszego przedszkola:

 1. ciekawy świata, otwarty na zmiany, na innych ludzi,
 2.  twórczy, samodzielny, z inicjatywą,
 3.  przygotowany do dobrej komunikacji społecznej,
 4.  zainteresowany środowiskiem lokalnym, swoją „małą Ojczyzną”, zdrowym stylem życia,
 5.  dojrzały do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacji.

 

Sposoby pracy z dzieckiem:

 1. wielostronne nauczanie-uczenie się,
 2. zróżnicowana organizacja pracy na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych,
 3. dobór środków tradycyjnych i multimedialnych umożliwiających zdobycie wiedzy, umiejętności, postaw i budzenie przeżyć.