Kasztanobranie 2023

Grupa nr 10 = 1479kg
Grupa nr 4 = 1243kg
Grupa nr 5 = 1072,5kg
Grupa nr 9 = 614kg
Grupa nr 8 = 415kg
Grupa nr 7 = 314kg
Grupa nr 3 = 261,5kg
Grupa nr 6 = 260kg
Grupa nr 2 = 243kg
Grupa nr 1 = 131kg